บ้านห้วยเป้า

หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

บ้านแม่ซ้าย

หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

บ้านวิเวก

หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

บ้านแม่วาก

หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บ้านปางหินฝน

หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บ้านห้วยตอง

หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เงื่อนไขในการพิจารณาการให้รางวัล

1. หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา จำนวน 10 หมู่บ้าน ที่ไม่มีจุดความร้อนจากข้อมูลดาวเทียม VIIRS ในพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 (ลดจุดความร้อนในพื้นที่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์) จะได้รับของรางวัลตามความต้องการที่หมู่บ้านเสนอมา รวมมูลค่า 50,000 บาท โดยอาจเลือกเป็นของรางวัลเพื่อการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อลดการพึ่งพาไฟ หรือของรางวัลเพื่อสนับสนุนและต่อยอดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไฟ
2. หากมีจำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีจุดความร้อนตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 10 หมู่บ้าน ลำดับการให้รางวัลจะพิจารณาจากลำดับในการลงทะเบียนในระบบ
3. ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการโครงการถือเป็นสิ้นสุด