หย่อมบ้านแม่ราจี

หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 2,260 ไร่ 50 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ นายไพโรจน์ ไชย์ณวงศ์

ของรางวัลที่ต้องการ : ระบบจัดการขยะ/ศูนย์คัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน

 ข้อมูลประชากร

 *ข้อมูล จปฐ. 2562
 ครัวเรือนทั้งหมด
 142 ครัวเรือน
 จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด
 542 คน
 เพศชาย
 301 คน
 เพศหญิง
 241 คน

 ข้อมูลอาชีพ

  กำลังศึกษา 140 คน
  เกษตร-ทำนา 20 คน
  เกษตร-ทำไร่ 284 คน
  เกษตร-ทำสวน 23 คน
  พนักงาน-รับราชการ 4 คน
  รับจ้างทั่วไป 59 คน
  อาชีพอื่นๆ 2 คน
  ไม่มีอาชีพ 10 คน