หย่อมบ้านแม่สายป่าเมี่ยง

หมู่ที่ 8 ตำบลโหลงขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 1005 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาพื้นที่สูง

ของรางวัลที่ต้องการ : อุปกรณ์แปรรูปกาแฟ

 ข้อมูลประชากร

 *ข้อมูล จปฐ. 2562
 ครัวเรือนทั้งหมด
 48 ครัวเรือน
 จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด
 169 คน